Máte rádi rýži? Akce na automatické rýžovary - ceny již od 467,- Kč

SBAG - Sbag- S-bag sáčky do vysavače, ty jediné pravé - od firmy Electrolux

Do košíku byl vložen produkt - , ks.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nipponcec.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Nippon CEC domácí spotřebiče obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje

Název: Nippon CEC s.r.o.

Sídlo: Na Strži 1837/9, 140 00  Praha 4 

IČ:  49705687

DIČ: CZ49705687

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl C, vložka 22651.

Telefon: +420 222 580 993, +420 608 713 325, + 420 608 713 650

Email: info@nipponcec.cz

Kontaktní adresa: Nippon CEC s.r.o., Branická 36, 147 00  Praha 4

Provozní doba: PO-ČT 8:30-16:30, PÁ od 8.30 do 14:00 hod

Nippon CEC domácí spotřebiče obchodní podmínky

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

.

Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde.

.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 

.Nippon CEC domácí spotřebiče obchodní podmínky

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů.

.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.  Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad odešle prodávající kupujícímu současně se zbožím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

.

Cena a způsob doručení (informace zde).

Pro dodávky na Slovensko se nevztahuje přeprava zdarma bez ohledu na hodnotu zásilky.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10-Kč, maximálně však 300-Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat.

.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Nippon CEC domácí spotřebiče obchodní podmínky

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy  

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

.

Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží,  a to ve stejném rozsahu, jako v kamenné prodejně. 

.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14-denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je  vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy,  a to převodem na účet.  Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností,  je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží  včetně případných příbalů, uvedených i na daňovém dokladu. 

.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.  Náklady vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. 

.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodu na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informací o zboží nebo ceně.

Vrácení části zásilky (v případě dopravy zdarma): Dodání zboží zdarma je majetkový prospěch, který je vázán a podmiňován celkovou hodnotou kupní smlouvy. V případě, že kupující vrátí v řádné lhůtě do 14 dní bez udání důvodu část zboží, na což má nárok, a hodnota kupní smlouvy se tak sníží pod limitní cenu určenou pro dodání zdarma, bude z částky, poukázané za vrácené zboží, odečtena obvyklá cena přepravného. V opačném případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení.

Nippon CEC domácí spotřebiče obchodní podmínky

5. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství,  nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. .

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti..

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. .U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu..

.

Zákonná práva z vad.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): 

.

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy..

.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala..

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy..

.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití..

Nippon CEC domácí spotřebiče obchodní podmínky

6. Vyřízení reklamace.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace..

  
.

Formulář ke stažení zde

  
(

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. .Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. .Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy..

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodávající o vyřízení reklamace může kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS..

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

.

Adresa pro zaslání (doručení) výrobků do opravy nebo zpět v zákonné lhůtě: 

Nippon CEC s.r.o.,  Branická 36, 147 00 Praha 4.

V případě osobního doručení  - PO - ČT: 10.00 - 16.00, PÁ - 9.00 - 13.00 hod.  .

Nippon CEC domácí spotřebiče obchodní podmínky

7. Ochrana osobních údajů.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (firma je registrována pod č. 00050340).

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači - prodávající nevyužívá cookies k jiným než čistě technickým účelům při vytváření objednávky, provozuje je tak, že neumožňuje identifikovat konkrétní osoby.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající je oprávněn předávat osobní údaje kupujícího v rozsahu e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči prodávajícímu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech kupujících, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde - sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je prodávající zařazen do programu ověřeno zákazníky, nebo do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči prodávajícímu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku..

Nippon CEC domácí spotřebiče obchodní podmínky

8. Řešení sporů.

  

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy, nebo ze smlouvy o poskytování služeb.Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařio vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumer/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

  

Nippon CEC domácí spotřebiče obchodní podmínky

9. Ostatní.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zpětný odběr elektrozařízení:  ve veškerých cenách v tomto internetovém obchodě je zahrnut poplatek za zpětný odběr elektrozařízení.  Prodávájící je registrován u Retela s.r.o. a Ekokom a.s.

Zpětný odběr elektrospotřebičů:

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na provozovně prodávajícího.

Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. 

Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti, pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, například na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením..Prodávající má právo zrušit objednávku před odesláním zboží , v případě, že došlo k technické závadě nebo jinému selhání v elektronickém systému prodeje zboží. V takových případech bude prodávající bez prodlení informovat kupujícího pomocí obvyklého komunikačního kanálu (běžně elektronickou poštou nebo telefonem, pakliže bylo uvedeno v objednávce)..

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem..

.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2018.

.

.

Garance nejnižší ceny Nippon CEC domácí spotřebiče
  

 

Garance nejnižší ceny -  u zboží, které je označeno touto etiketou. Ceny výrobků prodávaných u konkurence prodávající neustále sleduje a mění tak,aby naše nabídka byla pro kupujícího vždy ta nejlepší.  Pokud přesto objeví kupující nabízený výrobek stejného typu a značky (výrobce) v nižší ceně než-li nabízena prodávajícím, může kupující zaslat prodávajícímu e-mailem zprávu i s odkazem  konkrétní výrobek a obchod nebo kopii prodejního dokladu, pokud se jedná o kamenný obchod. Po  ověření prodávajícím při  objednání kupujícím zašle prodávající předmětný výrobek ve stejné ceně jako u konkurence nebo uhradí cenový rozdíl, pokud kupující výrobek již zakoupil. Navíc jako odměnu poskytne prodávající jednorázově 20 % slevu na další objednávku prodávajícího a to na jakýkoli produkt z nabídky.

Pravidla pro uplatnění nároku na garanci nejnižší ceny zjištěné u konkurence v České republice:

1) musí se jednat o totožný výrobek stejného druhu a od stejného výrobce nabízený ve stejné době (měsíci)

2) výrobek musí být nový, nepoužitý s plnou (zákonnou) záruční lhůtou

3) výrobek musí mít konkurenční obchod prokazatelně skladem

4) pokud je konkurencí internetový obchod, musí být zřejmé kdo je provozovatelem s uvedením jeho úplné adresy a IČ.

5) konkurencí nemůže být zahraniční subjekt, soukromý inzerent, bazar nebo jednorázová sleva v některém z obchodních řetězců

6) při uplatnění garance již nelze uplatňovat další akce, bonusy, dárky a pod.

7) pokud je prodávajícím nabízený výrobek podpořen jinou formou zvýhodnění (např. dárkem ) je nutné i toto zvýhodnění přičíst k ceně konkurenční.

8) zboží nemůže být nakoupeno za velkoobchodní cenu.

Tyto obchodní podmínky byly vypracované dTest, o.p.s. Prodejce jejich převzetím dobrovolně vstoupil do systému "zvyšování kvality obchodních podmínek", jehož cílem je zpřehlednění a zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest obchodní podmínky má platnost od 1. února 2018 do 31. ledna 2019.

  

V případě dotazů k těmto obchodním podmínkám či při nespokojenosti s jednáním provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince DTest: 299149009, elektronicky vložením dotazu na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo pisemně na adrese:

dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00  Praha 10.

  

.dTest obchodní podmínky Nippon CEC s.r.o.

  
  

Provozní doba:Po-Čt8:30-16:30
 8:30-15:30
+420 608 713 325
objednavky@nipponcec.cz
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zde.Souhlasím